RE-TEST DIADAKAN PADA HARI SABTU, TANGGAL 29 DESEMBER 2012
No. Std Card No. Nama Level Days/Hour WT OT
1 CR11020127 RIYAN SYAHBANI IN-2 SAT/14-18 V
2 CR11030119 FIQRI IHWANUL FALAH IN-2 SAT/14-18 V
3 CR11040098 SITI NAHDIATUSAADAH IN-2 SAT/14-18 V
4 CR12010012 SAIFUL ACHMAD EL-4 SAT/14-18 V
5 CR12030024 GIRI RAHARJA SUSENA R-4 FRI/14-18 V
6 CR12010022 NICHOLASH IMMANUEL R-4 FRI/14-18 V
7 CR12020037 SITI NURFAIJAH R-4 FRI/14-18 V